Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

CARRIERE VITAAL

Algemene leveringsvoorwaarden CARRIERE VITAAL

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake levering van diensten conform vastgelegde afspraken
b) Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
c) Opdrachtnemer: Carriere Vitaal en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
3. Bij nietigheid of ontbinding van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.
4. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd , met name die van opdrachtgever uit.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Elke opdracht wordt aan de zijde van opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van opdrachtnemer is te zake beslissend.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

Artikel 6 Betalingen
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm dan wel naar keuze van opdrachtnemer een voorschot of vooruitbetaling kan verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel niet overgaat tot betaling van een voorschot en/of vooruitbetaling, is de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende het bedrijf en de bedrijfsvoering door de wederpartij, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en er voor zorgdragen
dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover opdrachtnemer niet rechtens gehouden is bedoelde informatie aan derden te verstrekken.
2. De voor of namens opdrachtnemer werkzame medewerkers zijn indien en voor zover van toepassing onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim.

Artikel 8 Eigendomsrechten
1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 9 Derden
1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de overeengekomen diensten indien nodig gebruik te maken van derden, waaronder mede begrepen worden zuster-, dochter- of moedervennootschappen. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens bedongen voor deze derden.
2. Indien opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt, waaronder begrepen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, bewegingsdeskundigen, re-integratiebureaus et cetera, zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende externe deskundige(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe deskundigen. Tenzij anders overeengekomen geschiedt inschakeling van externe deskundigen namens en voor rekening en risico van opdrachtgever. De kosten van de externe deskundige(n) worden direct gefactureerd aan dan wel doorbelast aan opdrachtgever, tenzij deze kosten uitdrukkelijk onderdeel zijn van het overeengekomen tarief of de overeengekomen abonnementsprijs.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte werkzaamheden zijn mede afhankelijk van factoren buiten de invloed van Opdrachtnemer. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer geen garantie geven ten aanzien van de resultaten van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte werkzaamheden.
2. In geval van schade is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt, hetzij tot het bedrag van de dekking van de verzekering van Opdrachtnemer, hetzij tot het tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11 Ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ontbinding van de opdracht door opdrachtnemer is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 12 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 Klachten
1. Indien een opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze onmiddellijk schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer mede te delen.
2. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen inhoudelijk op een klacht reageren.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst
De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.

Artikel 15 Vrijwaring
De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.

Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen
1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 17 Slotbepaling
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van de opdrachtgever en / of kandidaat, uit.

Versie januari 2016